Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding.

Wat ga je leren?

Na de cursus heb je inzicht in de asielprocedure en in de juridische begeleiding tijdens de asielprocedure. We werken aan de hand van een cliëntdossier.

Lees verder
Hoe gaan we te werk?
Deze tweedaagse cursus wordt fysiek op locatie gegeven. Doorgaans zit er een week tussen de cursusdagen. Let op: je kunt de cursus alleen op volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen. 

Dag 1:

In de ochtend wordt een aantal internationale verdragen besproken. De vijf V’s uit het Vluchtelingenverdrag worden door een oefening verhelderd. ’s Middags wordt de Algemene Asielprocedure en de Verlengde Asielprocedure doorgelopen waarbij de functie van de gehoren, correcties & aanvullingen en de rol van VluchtelingenWerk worden toegelicht. We sluiten de dag af met de voornemensprocedure. Je krijgt voor dag 2 een huiswerkopdracht mee op basis van het dossier van de cliënt.

Dag 2:

We starten de tweede dag met de toelatings- en afwijzingsgronden. De huiswerkopdracht aangaande de beschikkingsprocedure wordt uitgebreid besproken. En we gaan verder in op de intermediairfunctie van VluchtelingenWerk ten opzichte van de rechtshulpverlening en de cliënt. Je krijgt informatie over de rechtsgevolgen van een beschikking, het beroep en hoger beroep en raakt bekend met het begeleidingsaanbod van VluchtelingenWerk in de tweede fase van de asielprocedure.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Afgeronde Basiscursus voor nieuwe medewerkers
 • Je bent betrokken bij de juridische begeleiding van asielzoekers.
 • Let op: je kunt alleen deelnemen als je voorafgaand aan elke cursusdag de voorbereidingsopdrachten kunt maken en bij elke dag aanwezig kunt zijn. 
Praktische informatie
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en locaties.
 • De cursus bestaat uit twee dagen, waar doorgaans een week tussen zit. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de cursus inbegrepen.
 • Om de cursus te voltooien is aanwezigheid op beide dagen verplicht. Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. 
 • Ook de voorbereidingsopdrachten voor beide dagen zijn verplicht. Geschatte tijdsinvestering is max. 4 uur.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Voor medewerkers van VluchtelingenWerk die juridische begeleiding als kerntaak hebben en zich actief bezighouden met de analyse van vluchtverhalen.
 
Wat ga je leren?
Vluchtverhaalanalyse (VVA) is een belangrijk hulpmiddel voor een planmatige aanpak van de begeleiding bij de asielprocedure. In deze workshop wordt geoefend met de toepassing van de methodiek VVA en met het opstellen van relevante vragen die nodig zijn om gesprekken met cliënten te voeren in het kader van de VVA. We doorlopen alle fasen van VVA aan de hand van 6 stappen.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De workshop VVA bestaat uit twee dagen op locatie (fysiek). Je kunt de workshop alleen op onderstaande volgorde volgen. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 volgen. De voorbereiding voor beide dagen van deze workshop is verplicht. Als voorbereiding maak je de e-learning VVA en en heb je het werkdocument VVA doorgenomen. Daarmee heb je voorafgaand aan de lesdagen al kennis gemaakt met de uitgangspunten en werkwijze van vluchtverhaalanalyse. Hieraan wordt in de workshop slechts aandacht besteed als deelnemers er nog vragen over hebben. Voor de e-learning word je automatisch ingeschreven bij inschrijving voor deze workshop.

Dag 1
We bespreken de aandachtspunten bij de introductie van VVA aan een cliënt en besteden aandacht aan dossierstukken die voor een VVA nodig zijn. Vervolgens oefenen we met de methodiek van de vijf V’s aan de hand van korte filmpjes met vluchtverhalen. Hierna volgt een korte introductie over (het belang van) landeninformatie en krijgen de deelnemers informatie over het zoeken naar landeninformatie. Na afloop van de eerste dag staat er in deze cursusomgeving een huiswerkopdracht voor je klaar voor dag 2. Je wordt ook verzocht om landeninformatie op te zoeken. De tweede dag werken we de hele dag met dit dossier.

Dag 2
In de ochtend wisselen we de bevindingen van de huiswerkopdracht uit. We focussen op de kernvragen van de vijf V’s, op relevante vervolgvragen aan de cliënt en op vervolgvragen aan de landeninformatie. We bespreken ook de actiepunten die hieruit naar voren komen. Vervolgens besteden we kort aandacht aan de elementen waaraan een goede samenvatting van het vluchtverhaal moet voldoen. Aan de hand van het voornemen wordt het actieplan (zo nodig) bijgesteld.

Aan het eind van de dag bespreken we de (reële) stand van zaken in deze zaak en brainstormen we over de uitvoer van VVA in de praktijk.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de workshopdata en de locatie. 
 • De cursus bestaat uit twee dagen op een cursuslocatie (fysiek)
 • Je volgt de workshop op de volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen. 
 • Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.
 • De voorbereiding is verplicht. De voorbereiding voor dag 1 kost ca. 1,5 uur, de voorbereiding voor dag 2 is pittig en neemt ca. 5 uur in beslag. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Voor medewerkers van VluchtelingenWerk met de specifieke taak: begeleiding bij gezinshereniging. Een aantal weken ervaring met de begeleiding bij gezinshereniging is een pré.

Wat ga je leren?
Als je deze cursus hebt gevolgd, heb je kennis en inzicht in de voorwaarden voor gezinshereniging en in je taken en mogelijkheden in de begeleiding tijdens de gezinsherenigingsprocedure.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
Voor deze cursus kom je twee keer bij elkaar op een cursuslocatie (fysiek). Je kunt de cursus alleen op volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen.

Opzet: 
 • Dag 1: Gezinshereniging – Nareis
  Hierbij gaan we in op gezinshereniging nareis (op asielgronden). Wat zijn de voorwaarden en hoe wordt getoetst? In de middag gaan we kort in op gezinshereniging op reguliere gronden en 8 EVRM en wordt tot slot de mvv-aanvraag besproken.

 • Dag 2: Gezinshereniging – Procedure en Begeleiding
  Tijdens dit onderdeel gaan we in op de procedure en de begeleiding die we bieden bij deze procedure.

Na deze cursus kun je de cursus Gezinshereniging- 8 EVRM bijwonen.

De stof die we behandelen wordt in de voorbereidingsopdrachten in e-learningmodules aangeboden. Elke bijeenkomst wordt voorafgegaan door een voorbereidingsopdracht. Het maken van de voorbereidingsopdrachten is noodzakelijk om aan de cursus deel te kunnen nemen.
Tijdens de bijeenkomsten is er de mogelijkheid vragen te stellen en gaan we oefenen. 

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Je hebt de Basiscursus gevolgd
 • Je hebt de cursus Toelating gevolgd
 • Je bent betrokken bij de gezinshereniging van vluchtelingen. 

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie
 • De cursus bestaat uit twee dagen met doorgaans een week tussen de twee bijeenkomsten.
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen.
 • Lunch, koffie en thee zijn ingebegrepen.
 • De voorbereidingsopdrachten kosten je voor beide bijeenkomsten ongeveer 1 uur en zijn verplicht.
 • Je wordt automatisch ingeschreven voor de e-learnings als je je voor deze cursus inschrijft.

Specialisatie en verdieping (A-Z) ↓

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die regelmatig daadwerkelijk de (nader) gehoren bijwonen.

Wat ga je leren?
Eén van de taken van VluchtelingenWerk is het bijwonen van gehoren. Om deze taak goed te kunnen vervullen is deze 2-daagse training inclusief e-learningmodules ontwikkeld. Na afloop van de training ben je je bewust van je plaats en rol tijdens het bijwonen van (nader) gehoren en kun je die rol professioneel vervullen. Je bent in staat effectief te signaleren en te interveniëren en je kunt gericht verslagleggen.

Hoe gaan we te werk?

Lees verder

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee dagen. Tussen deze dagen zit een periode van een week. Let op: je kunt de cursus alleen op volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen.

De training is opgebouwd uit diverse oefeningen die er op gericht zijn om de taak ‘bijwonen gehoren’ met kennis van zaken en adequaat als belangenbehartiger uit te oefenen. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst bestudeer je een e-learning over kwetsbaarheid en lees je een document over de redenen waarom en wanneer Vluchtelingenwerk gehoren bijwoont.

Dag 1
We starten de training met uitwisseling van eigen ervaringen op het terrein van bijwonen van de nader gehoren en het afbakenen van de rol en positie van de betrokkenen bij het nader gehoor (asielzoeker, IND-medewerker, tolk, VW-er). Vervolgens wordt er ingegaan op de Procedurerichtlijn en werkinstructies en aandachtspunten voor het horen van kwetsbare groepen.

De middag begint met een oefening gericht op vertrouwen winnen in hele korte tijd. Dan volgen twee oefeningen waarin factoren die het nader gehoor negatief kunnen beïnvloeden centraal staan. Doel van de oefeningen is het vergroten van de aandacht voor ruis in de communicatie om zo het waarnemingsvermogen op dit terrein te versterken.

Dag 2

In de ochtend starten we met het goed leren onderscheiden van interpreteren en waarnemen. 
Vervolgens staat het verkennen van gespreksposities volgens de Roos van Leary centraal. Hoewel bijwoners meestal als toehoorder bij de gehoren zitten, is het van belang dat men zich bewust is van communicatieve posities en effecten ervan bij een mogelijke interventie, of zelfs wanneer men niet intervenieert, maar een bepaalde houding aanneemt. De ochtend wordt afgesloten met het benoemen van leervragen en het beschrijven van een eigen praktijksituatie.

De middag staat volledig in het teken van het oefenen van de praktijksituaties. Dit doen we met behulp van een trainingsacteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen. Tussen de twee dagen zit een week.  
 • Je volgt de training op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen.  
 • Bij inschrijving voor deze training word je direct voor de bijbehorende e-learnings ingeschreven. 
 • Bij de training is koffie, thee en lunch inbegrepen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

De cursus is voor medewerkers van VluchtelingenWerk die juridische begeleiding bieden op het gebied van de Dublinprocedure.

Wat ga je leren?
Na de cursus ben je bekend met de hoofdlijnen van de wet- en regelgeving rondom de Dublinverordening en met de beperkte rol van VluchtelingenWerk rondom cliënten met een Dublin-claim.

Lees verder
Hoe gaan we te werk?
De cursus bestaat uit 1 dag op locatie (fysiek). Ter voorbereiding volg je de e-learning module Dublin (hier word je automatisch voor ingeschreven als je je inschrijft voor deze cursus), doe je de bijbehorende opdrachten en lees je een aantal documenten door.
Aan de hand van een casus wordt de wet- en regelgeving van Dublin verduidelijkt. Er wordt ingegaan op onderwerpen als:
 • de Dublinprocedure
 • de criteria vaststelling verantwoordelijke staat
 • afwijken van de criteria
 • overname, terugname en termijnen
 • de vindplaats van actuele informatie over Dublinlanden.

Daarnaast komt kort de beperkte, vooral voorlichtende rol van VluchtelingenWerk bij Dublin-claimanten aan de orde.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locaties.
 • De cursus wordt op locatie gegeven en bestaat uit 1 dag. 
 • De voorbereiding kost ca. 1,5 uur.
 • Lunch, koffie en thee zijn bij de cursus inbegrepen.

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk in de centrale opvang of in de gemeente die zich bezig houden met de begeleiding van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers.

Wat ga je leren?
In deze training staan taak, rol en het voeren van gesprekken in de begeleiding van (bijna) uitgeprocedeerde cliënten centraal. De gesprekken zijn gericht op het maken van keuzes nu en in de toekomst.

Na afloop van de training heb je:
 • Inzicht in jouw vaardigheid in gespreksvoering over toekomst & terugkeer.
 • Kennisgemaakt met verschillende manieren om te reageren op ingewikkelde dilemma’s.
 • Inzicht in het keuzeproces van uitgeprocedeerde cliënten.
 • Geoefend in gespreksvoering over toekomst en terugkeer.
 • Tips en aandachtspunten bij deze gespreksvoering.

Hoe gaan we te werk?

Lees verder

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee dagen. Tussen deze dagen zit een periode van een week. Let op: Je kunt de cursus alleen op volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen.
Voor beide dagen is er een verplichte voorbereidingsopdracht. 

Dag 1:
 • Positionering en ervaring m.b.t. uitgeprocedeerden en terugkeer
 • Dilemma’s en keuzeproces
 • Invloed op cliënt
 • Gespreksvoering als er geen perspectief meer is op rechtmatig verblijf

Dag 2:
 • Gespreksvaardigheden en keuzeprocessen
 • Eigen situaties
 • Oefenen met simulaties van de eigen praktijk

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen. Tussen de twee dagen zit een week.  
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen.  
 • De voorbereidingsopdrachten zijn verplicht en kosten je voor elke trainingsdag ongeveer 1 uur.  
 • Bij de training is koffie, thee en lunch inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

De cursus is voor medewerkers van VluchtelingenWerk die de cursus Gezinshereniging hebben gevolgd en meer willen weten over gezinshereniging op grond van art. 8 EVRM.

Wat ga je leren?
Na de cursus heb je kennis en inzicht in de voorwaarden voor gezinshereniging op grond van art. 8 EVRM en de begeleiding tijdens de aanvraag.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De cursus wordt online aangeboden via videoplatform Zoom en bestaat uit een bijeenkomst van 1 dagdeel. De stof die we behandelen wordt in de voorbereidingsopdracht in een e-learningmodule aangeboden. De voorbereidingsopdracht kost je ongeveer 1 uur. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid vragen te stellen en gaan we oefenen. Het maken van de voorbereidingsopdracht is noodzakelijk om aan de cursus deel te kunnen nemen.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie van de eerste bijeenkomst. 
 • De online bijeenkomst duurt 1 dagdeel, meestal in de ochtend, en wordt gegeven via Zoom. 
 • De voorbereiding kost ca. 1 uur. Er wordt verwacht dat je deze vooraf hebt afgerond. 
 • Zoom en de e-learning werken het best via een laptop of pc, met een internetverbinding, geluid en microfoon en een camera.
 • Je wordt automatisch ingeschreven voor de e-learning als je je voor deze cursus inschrijft. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Medewerkers die juridische begeleiding geven in de gemeenten (decentraal), zowel juridische begeleiders als maatschappelijke begeleiders en (junior) teamleiders juridisch en integratie.

Wat ga je leren?
Medewerkers op een decentrale locatie ('Integratiekantoren' in de gemeente) leren met wat voor verschillende verblijfsrechtelijke en andere juridische kwesties onze doelgroep veelal te maken krijgt na aankomst in de gemeente (na toewijzing van een woning). Cliënten hebben vaak naast maatschappelijke begeleiding ook juridische begeleiding nodig. Deze cursus gaat in op de begeleiding die vanuit VluchtelingenWerk geboden kan worden en benoemt aandachtspunten bij die ondersteuning.

N.B. voor vragen over gezinshereniging verwijzen we naar de cursus Gezinshereniging.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De cursus wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag. 

Tijdens deze cursus:
 • leer je onderscheid te maken in diverse doelgroepen in de juridische begeleiding;
 • worden verschillende verblijfsvergunningen uitgelegd;
 • worden de taak en rol van VluchtelingenWerk ten aanzien van de verschillende groepen onderling uitdiept;
 • krijg je informatie over rechten en procedures;
 • leer je informatie zoeken en toepassen;
 • oefen je aan de hand van veelvoorkomende casussen.

Voor het werken aan de casus in de middag is het handig als je je laptop meeneemt.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
 • Bij de cursusdag zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De cursus wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag.

Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Je werkt bij VluchtelingenWerk en houdt je bezig met (bijna) uitgeprocedeerden. Verder zie kopje 'Voorlopleiding/ervaring vooraf'. 

Wat ga je leren?
Na deze cursus kun je (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers adequaat juridisch begeleiden bij de aanvraag van diverse (reguliere) vergunningen of andere vervolgstappen. Je kent de hoofdlijnen van het formulier Perspectiefanalyse en kunt deze toepassen op een casus. Na het volgen van de cursus:

Lees verder
 • heb je kennis van verschillende reguliere procedures (voorwaarden en vrijstellingen) en andere vervolgstappen.
 • kun je een inschatting maken van de (met name reguliere) mogelijkheden voor je cliënt.
 • kun je werken met het perspectiefanalyseformulier.

Hoe gaan we te werk? 
We starten met het inventariseren van knelpunten en vragen. Vervolgens kijken we naar de aanvraag regulier bepaalde tijd in het algemeen (wat zijn de voorwaarden en de vrijstellingen). Daarna wordt geoefend met het opstellen van relevante vragen die deelnemers aan cliënten kunnen stellen om op een snelle manier de kansrijkheid van een procedure in te schatten.

Via casuïstiek worden juridische begeleidingsaspecten, knelpunten en tips rondom verschillende reguliere procedures/vervolgstappen uitgewisseld. Thema's die behandeld worden zijn: Opvolgende aanvragen, Artikel 64 en 8 EVRM privéleven. In groepen werken de deelnemers elk één casus uit en presenteren de uitwerking aan de anderen.

Voorafgaand aan de cursusdag maak je een lees-/voorbereidingsopdracht. In verband met het gebruik van diverse introducties die nodig zijn voor het uitwerken van casuïstiek vragen we deelnemers om zo mogelijk zelf een laptop mee te brengen. Wil je een tablet meenemen i.p.v. een laptop, probeer dan eerst thuis uit of je er goed mee kunt werken op VluchtWeb (o.a. het selecteren van subthema’s kan lastig zijn).

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor cursusdata en de locaties. 
 • De cursus wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag.
 • Lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De voorbereiding kost ca. 1 uur. 
 • Deelnemers die een eigen laptop hebben worden verzocht deze mee te nemen. Een tablet kan ook, mits VluchtWeb daarop goed wordt weergegeven (thuis vantevoren  testen s.v.p.).

Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding bij de asielprocedure, waaronder voorlichting of bijwoning.

Wat ga je leren?

Na afloop van de bijeenkomst weet je meer over het belang van tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling, hoe medische problematiek terug komt in de asielprocedure, rollen bij de signalering van medische problematiek en het gebruik van de Signaleringslijst.

Lees meer
Hoe gaan we ter werk?
Deze bijeenkomst is op locatie, duurt 1 dag en wordt gegeven door VluchtelingenWerk en Elsbeth Kors, medewerker iMMO (Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek) gegeven.

In de ochtend gaan we in op medische problematiek in de asielprocedure en behandelen we de volgedne punten:

 • Wanneer is aandacht voor medische problematiek bij vluchtelingen in verblijfsrechtelijke procedures van belang?
 • Wie heeft welke rol bij de procedures?

We gaan hierbij met name in op de asielprocedure en het belang van tijdige en adequate herkenning van slachtoffers van marteling en inhumane behandeling i.h.k.v. een zorgvuldige asielprocedure. Daarnaast gaan we kort in op art. 64 VW 2000 en verblijfsrecht op medische gronden.

De middag wordt gegeven door Elsbeth Kors van iMMO. Het iMMO doet, op verzoek van asielzoekers, onderzoek naar de vraag of lichamelijk of psychisch letsel van asielzoekers te wijten is aan foltering en inhumaan behandeling. Die informatie kan 'medisch steunbewijs' opleveren in zaken waar de IND niet op basis van verklaringen of ander bewijs tot een inwilligende beschikking komt. Medewerkers van VluchtelingenWerk en asieladvocaten brengen veelvuldig signalen van foltering van asielzoekers onder de aandacht van iMMO met behulp van de Signaleringslijst. In de praktijk leiden de forensisch medische rapportages van de onderzoekers van iMMO tot tientallen inwilligende beschikkingen per jaar.

Ook kunnen de signalen van belang zijn voor de vraag in hoeverre er medische of psychische belemmeringen zijn voor een asielzoeker om zijn of haar verhaal goed te doen bij de IND.

Tijdens de middag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het gebruik van de Signaleringslijst: inhoud en aandachtspunten.
 • Het gebruik van de Signaleringslijst in de praktijk: oefenen en uitwisselen.

Vooropleiding / ervaring vooraf Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de data en locatie.
 • De bijeenkomst vindt op locatie plaats en duurt 1 dag. 
 • Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers binnen VluchtelingenWerk en/of deelnemers die begeleiding geven bij gesprekken in het kader van het project MOH 2.

Wat ga je leren?
Na het volgen van deze cursus heb je kennis van het overheidsbeleid voor (bijna) uitgeprocedeerden en terugkeer. En je kent de rol, taken, positie en standpunten van VluchtelingenWerk ten aanzien van terugkeer en beëindiging opvang.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 

De cursus duurt 1 dag en vindt plaats op locatie (fysiek). 

In de ochtend maken de deelnemers kennis met elkaar, ze positioneren zich t.a.v. terugkeer en brengen hun leervragen in kaart. Na een plenaire presentatie van – de voor terugkeer relevante - internationale verdragen, werken de deelnemers aan een opdracht over de ideale route voor de gespreksvoering over terugkeer, met als doel om op ieder moment adequaat te kunnen inspelen op terugkeervragen.

In de middag is er aandacht voor de werkwijze van de DT&V, de procedure van terugkeer en terugkeergesprekken. Ter illustratie worden een aantal vertrekgesprekken bekeken en besproken; we gaan in op de rol van Vluchtelingenwerk hierbij. De middag wordt besloten met de positie en standpunten van VluchtelingenWerk t.a.v. terugkeer.


Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en locaties
 • De duurt één dag van 10.00 tot 16.30 uur en vindt fysiek plaats.
 • De voorbereiding bestaat uit onder andere een e-learning waarvan wordt verwacht dat je die voorafgaand aan de cursus hebt afgrond.
   

Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Vrijwilligers, medewerkers en stagiairs van het Project Time4You van VluchtelingenWerk, die niet eerder deze training gevolgd hebben. Je geeft uitvoering aan de wekelijkse Time4You’s op centrale opvanglocaties en noodopvang.

Wat ga je leren?
Na het volgen van deze training: 

 • weet je de weg op intranet naar de toolkit Time4you.
 • ken je de opzet van Time4You bijeenkomsten. 
 • ken je en ben je geïnspireerd om de kerndoelen van het project Time4You op een kindvriendelijke manier uit te werken.
 • weet je wat de regels voor Time4You op de locatie zijn (inclusief COA kindcontactpersoon, hiërarchische teamleider en inhoudelijke coördinator).

Lees verder
Hoe gaan we te werk?
De training is 1 dag fysiek op een centraal gelegen locatie die goed bereikbaar is met openbaar vervoer.
De dag staat in het teken van de werkwijze en aanpak met specifiek aandacht voor de rol die je hebt tijdens het uitvoeren van het project. Ook is er aandacht voor de (online) materialen die tijdens de Time4You bijeenkomsten gebruikt kunnen worden.

Het is een training waarbij je informatie krijgt maar vooral is het interactief en praktijkgericht. Je kunt je vragen stellen en oefenen met het voorbereiden van een time4You bijeenkomst.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locaties.
 • De cursus wordt op locatie gegeven en bestaat uit 1 dag. 
 • Lunch, koffie en thee zijn bij de cursus inbegrepen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Medewerkers die zich bezighouden met de juridische begeleiding van cliënten tijdens de asielprocedure. Deze cursus is geschikt voor de meer ervaren juridisch begeleiders (zie hieronder: 'Vooropleiding / ervaring vooraf').

Wat ga je leren?
Het volgen van de cursus stelt je in staat om je ondersteuningsmogelijkheden als juridisch begeleider tijdens de asielprocedure uit te breiden. Je inhoudelijke kennis rondom de toelatingsprocedure wordt verdiept. Dit draagt bij aan een zorgvuldige asielprocedure van onze doelgroep. Na het volgen van de cursus heb je kennis van:

Lees verder

 • De integrale geloofwaardigheidsbeoordeling en werkinstructie 2014/10 van de IND.
 • Andere relevante werkinstructies.
 • Vormen van kwetsbaarheid.

Hoe gaan we te werk? 
Deze ééndaagse cursus wordt fysiek (op locatie) gegeven. De cursus omvat één cursusdag voorafgegaan door een voorbereidingsopdracht, inclusief e-learning (ca. 4 uur voorbereidingstijd). Er wordt verwacht dat je deze voorafgaand aan de cursus hebt afgerond. Omdat we aan de slag gaan met VluchtWeb vragen we deelnemers om zo mogelijk zelf een laptop mee te brengen. Wil je een tablet meenemen i.p.v. een laptop, probeer dan eerst thuis uit of je er goed mee kunt werken op VluchtWeb (o.a. het selecteren van subthema’s kan lastig zijn).

Aan de hand van een dossier oefenen we met praktische juridische ondersteuning tijdens de asielprocedure, onder meer door het gebruik van VluchtWeb. 

Ochtend

Tijdens de cursusdag wordt na een kennismakingsoefening het juridisch kader geschetst van de integrale geloofwaardigheidsbeoordeling. Vervolgens werken we in subgroepen voor een casus uit hoe we deze kunnen ondersteunen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van VluchtWeb. Door de theorie toe te passen op een casus krijg je handvatten geboden ten gunste van de juridische begeleiding van asielzaken en de ondersteuning van de geloofwaardigheid.

Middag
In de middag bespreken we de bevindingen aan de hand van de ondersteunde casuïstiek. Je krijgt praktische tips van je medecursisten en de trainer in het ondersteunen van asieldossiers.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Deze cursus is voor de meer ervaren juridisch begeleider: 

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locaties.
 • Bij de cursusdag zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De cursus wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag.
 • De voorbereiding kost ca. 4 uur, er wordt verwacht dat je deze vooraf hebt afgerond.  
 • VluchtWeb is toegankelijk met de inlogcodes van je VluchtelingenWerk account (dezelfde als voor deze leeromgeving). 
 • Als je je inschrijft voor deze cursus, word je automatisch ingeschreven voor de bijbehorende e-learning.
 • Deelnemers die een eigen laptop hebben worden verzocht deze mee te nemen. Een tablet kan ook, mits VluchtWeb daarop goed wordt weergegeven (thuis v.t.v. testen s.v.p.)
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk in de centrale opvang die juridische begeleiding bieden aan minderjarige asielzoekers: zowel aan alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMV) als meereizende kinderen in gezinsverband (ZAMK: zelfstandige asielmotieven van meereizende kinderen).

Wat ga je leren?
Na afloop van de training:

 • Heb je kennis en vaardigheden om effectief gesprekken te voeren met minderjarige asielzoekers in het kader van juridische begeleiding.
 • Heb je aandacht voor de gezagsverhoudingen rondom de jongere (ouders of voogd).
 • Kun je onderscheid maken in inhoud, proces en vaardigheden bij de gesprekken.
 • Weet je hoe je contact maakt en welk effect vragen hebben op de jongeren.
 • Heb je geoefend met diverse manieren van vragenstellen en met methodisch werken.

Lees verder
Hoe gaan we te werk?
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee dagen. Tussen deze dagen zit een periode van een week. Let op: Je kunt de training alleen op volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen.

In deze training Juridische begeleiding van minderjarigen staan we stil bij essentiële doelen van VluchtelingenWerk in de juridische begeleiding:
 • Het informeren van de jongere.
 • Het signaleren van asielmotieven bij minderjarigen.
 • Het doorvragen op het vluchtverhaal.

We oefenen met gespreksvoering, waarbij de kennis van asielmotieven van minderjarigen bekend wordt verondersteld. Centraal staat het kunnen afstemmen van de begeleiding op de mogelijkheden van de jongere.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Kennis van de juridische procedure op niveau van de cursus Toelating
 • Kennis van de juridische procedure op het niveau van de cursus Toelating vervolgd.
 • Kennis van de methodiek VVA op het niveau van de workshop VVA.
 • Gespreksvaardigheden op niveau van de Basiscursus
 • Ervaring in juridische begeleiding van minderjarige asielzoekers.
 • Kennis van het werkdocument ZAMK en/of afspraken met Nidos over juridische begeleiding.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen. Tussen de twee dagen zit een week. 
 • Je volgt de training op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen.  
 • Bij de training is koffie, thee en lunch inbegrepen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Medewerkers van Vluchtelingenwerk die zich bezighouden met de juridische voorlichting en de kerntaak juridische begeleiding in de centrale opvang.

Wat ga je leren?
Na deze training kun je helder voorlichten en goed gesprekken voeren waarbij adequate onderbouwing van de asielaanvraag centraal staat.

Hoe gaan we te werk?

Lees verder

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee dagen. Tussen deze dagen zit een periode van een week. 

Voorafgaand aan de training krijgen de deelnemers een voorbereidingsopdracht, waarbij zij relevante informatie over de voorlichting en juridische begeleiding doornemen. We starten de training met vragen gericht op de eigen ervaring.

Tijdens de training zijn we voortdurend gericht op relevante aspecten voor gespreksvoering bij juridische begeleiding, zoals:
 • Contact maken 
 • Invloed en effect van vragen stellen/ communicatievaardigheden 
 • Bewustwording van en de invloed van het eigen referentiekader op de juridische begeleiding Het CODA-model wordt hierbij steeds als overkoepelende methodiek van begeleiding gebruikt.

In de training staan we stil bij essentiële taken van Vluchtelingenwerk in de juridische begeleiding: 
 • het goed geïnformeerd de asielprocedure doorlopen
 • het verhelderen van de vragen van de cliënt en 
 • het doorvragen op het vluchtverhaal t.b.v. vluchtverhaalanalyse. 

We oefenen gesprekken die hiervoor met cliënten worden gevoerd. We focussen daarbij niet primair op de juridische inhoud van de gesprekken, maar op hoe begeleiders vanuit hun taak een goede werkrelatie met hun cliënten kunnen opbouwen. 

Dat vraagt van begeleiders het vermogen om hun begeleiding af te stemmen op de mogelijkheden van de cliënt, binnen de mogelijkheden en begrenzingen die de begeleider vanuit VluchtelingenWerk heeft. Het is hierbij van belang dat begeleiders adequaat kunnen voorlichten en daarbij goed contact kunnen maken, en doeltreffend vragen kunnen stellen.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Gespreksvaardigheden op het niveau van de Basiscursus voor nieuwe medewerkers.
 • Kennis van de juridische procedure op niveau van cursus Toelating 
 • Bij voorkeur kennis van de methodiek vluchtverhaalanalyse op het niveau van de workshop VVA
 • Enige ervaring is nodig omdat we in de cursus ingaan op wat men in de voorlichting en gesprekken ervaren heeft.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locatie.
 • Je volgt de training op de volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen.
 • De training bestaat uit twee dagen van 10:00-16:30 uur. Tussen de twee dagen zit een week.
 • Bij de training is koffie, thee en lunch inbegrepen.